Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, prof. nadzw. UWr, pracownik Zakładu Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historycznym UWr

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Europy Wschodniej w XX wieku (historia Białorusi, dzieje Polaków na Wschodzie) oraz historii Śląska w XIX i XX wieku.

Jest autorką lub współautorką pięciu monografii i licznych artykułów, redaktorką wydawnictw źródłowych. Publikuje po polsku i niemiecku. M. in. w 2015 roku w Wallstein Verlag wydała książkę Das Ende der Bauernwelt. Die Sowjetisierung des westweißrussischen Dorfes 1944-1953 (na podstawie: Wieś zachodniobiałoruska 1944-1953. Wybrane aspekty, Wrocław 2010). Jej prace kilkakrotnie wyróżniano, m. in. w 2001 i 2015 r. otrzymała za swe książki Nagrodę Historyczną Tygodnika „Polityka” (za tomy: Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-1959, Warszawa 2000 oraz „Nie jesteśmy całkiem zapomniani…” Listy Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946-1955, Warszawa 2015). Jest współautorką tomu Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski (2008, wydania niemieckie 2009 i 2013).

W latach 2015-2019 brała udział w realizacji projektu „Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście tożsamości regionalnej, państwowej i narodowej (XII-XXI w.)”. Obecnie przygotowuje do druku tom Polskich Dokumentów Dyplomatycznych za 1982 rok.

Jest kierownikiem grantu NPRH, którego zadaniem jest publikacja wspomnień i relacji przechowywanych w kolekcji sybirackiej Archiwum Naukowego PTL we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Piotr Cichoracki

Zainteresowania badawcze: dziejów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej I połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem: historii obozu piłsudczykowskiego, bezpieczeństwa wewnętrznego, stosunków narodowościowych, województw północno-wschodnich II RP.

Najważniejsze publikacje: Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939, Kraków 2005; Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884-1957), Warszawa 2009; Stołpce – Łowcza – Leśna 1924. II Rzeczpospolita wobec najpoważniejszych incydentów zbrojnych w województwach północno-wschodnich, Łomianki 2012; Województwo poleskie 1921-1939. Z dziejów politycznych, Łomianki 2014; Komuniści na Polesiu 1921-1939, Łomianki 2016; Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej doby wielkiego kryzysu (1930-1935), Kraków 2019 [wspólnie z J. Dufrat i J. Mierzwą].

Dr Marcelina Jakimowicz, pracownica Zakładu Kulturoznawstwa w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się antropologią pamięci (w szczególności problematyzacją pamięci), biografistyką i etnografią krajów Europy Wschodniej. Prowadziła badania terenowe na obszarze Białorusi, Litwy, Polski, Rumunii i Ukrainy. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, redaktorka trzech publikacji, w tym książki pt. Obertyn, Обертин, אָבערטין – opowieści o życiu miasteczka/oповіді про життя містечка opartej na wspomnieniach Polaków, Ukraińców i Żydów zamieszkałych w Obertynie.

Współpracuje bądź współpracowała z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu, dolnośląską Fundacją Ważka, Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ukraińską organizacją Union Forum, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym i Teatrem Modrzejewskiej w Legnicy. Była także współorganizatorką międzynarodowych wolontariatów dotyczących dziedzictwa kulturowego m.in. projektu dokumentacji i uporządkowania XIX-wiecznego wielowyznaniowego cmentarza w ukraińskich Brodach. Obecnie zaangażowana jest w działania mające na celu dokumentację dziedzictwa kulturowego Mazurów zamieszkałych na terenie Podola Wschodniego przy projektach organizacji Centr Proskiriw w Chmielnickim na Ukrainie.

Jest wykonawczynią grantu NPRH, którego zadaniem jest publikacja wspomnień i relacji przechowywanych w kolekcji sybirackiej Archiwum Naukowego PTL we Wrocławiu, w projekcie m.in. odpowiada za kontakt z rodzinami autorów.