Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
ul. Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
tel. 071-321-16-10
fax 071-321-16-14
www.ptl.info.pl
e-mail: ptl@ptl.info.pl

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze powstało w 1895 roku we Lwowie (pod nazwą Towarzystwo Ludoznawcze). Do jego założycieli należeli profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza, a także pracownicy naukowi Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Powołano oddziały terenowe; zarząd główny we Lwowie prowadził działalność naukową i wydawniczą. Wówczas powstała także biblioteka (dziś nosząca imię Jana Czekanowskiego, i dysponująca najbardziej kompletnymi zbiorami specjalistycznymi w Polsce) oraz archiwum Towarzystwa. W „okresie lwowskim” zorganizowano dziesiątki zebrań naukowych i odczytów; wydano kilkadziesiąt publikacji etnograficznych. 

Po drugiej wojnie światowej zbiory biblioteczne i archiwalne, a także siedziba Zarządu Głównego trafiły kolejno do Lublina, Poznania, a od 1953 roku są we Wrocławiu. W swe gościnne progi przyjął PTL ponad pół wieku temu Uniwersytet Wrocławski. Księgozbiór przewieziony w komplecie ze Lwowa jest systematycznie uzupełniany przede wszystkim dzięki wymianie wydawnictw z instytucjami naukowymi oraz kulturalnymi na świecie i w kraju. Niektóre kontakty trwają od ponad 100 lat. Dzięki nim mamy cenne, zagraniczne publikacje zwarte oraz wiele kompletnych tytułów czasopism – od końca XIX wieku po lata współczesne np. ANTHROPOS, MAN, ČESKÝ LID, SCHWEIZERISCHES ARCHIV. 

Nasze archiwum poza własną dokumentacją przechowuje rękopisy wielu wybitnych etnografów, gromadzi materiały z badań terenowych, a także wspomnienia polskich zesłańców (wyodrębniony zbiór 900 tek) 

Agendą Towarzystwa jest Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej z siedzibą w Łodzi będący jedyną placówką w Polsce dokumentującą dorobek etnograficzny/etnologiczny pracowników instytucji akademickich oraz kulturalnych.

Realizacja zadań statutowych jest częściowo dofinansowywana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in. w ramach Narodowego Programu rozwoju Humanistyki. Członkowie Towarzystwa (ok. 650 osób) – nauczyciele akademiccy, muzealnicy, animatorzy kultury i miłośnicy kultury tradycyjnej włączają się w prace realizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwo Edukacji Narodowej. („Ochrona ginących zawodów”, „Karta regionalizmu polskiego”, „Edukacja regionalna”). W strukturze Towarzystwa działa 8 sekcji problemowych zajmujących się wyodrębnioną problematyką antropologiczną, jej działami i sposobami jej krzewienia.

Kolejni prezesi Towarzystwa są członkami Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk.

PTL jest polską organizacją ekspercką rekomendowaną przez UNESCO do ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

PTL jest członkiem World Council of Anthropological Associations.

PTL wydaje czasopisma (aktualnie on-line): 

 • LUD, 
 • LITERATURA LUDOWA, 
 • ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE,
 • ZBIÓR WIADOMOŚCI DO ANTROPOLOGII MUZEALNEJ

i serie (wersja papierowa)

 • ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE, 
 • ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH,
 • BIBLIOTEKA LITERATURY LUDOWEJ,
 • BIBLIOTEKA ZESŁAŃCA, 
 • DZIEDZICTWO KULTUROWE, 
 • KOMENTARZE DO POLSKIEGO ATLASU ETNOGRAFICZNEGO, 
 • KULTURY POPULARNE ŚWIATA,
 • PRACE ETNOLOGICZNE, 
 • PRACE I MATERIAŁY ETNOGRAFICZNE. 

Pełna oferta dostępnych tytułów jest na stronie internetowej PTL. 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze na stałe wrosło w krajobraz Wrocławia i Uniwersytetu. Jest to jedyne Towarzystwo o zasięgu ogólnopolskim (działające w 16 oddziałach terenowych), którego siedziba Zarządu Głównego mieści się we Wrocławiu.